Deltagerinformation om deltagelse i det videnskabelige forsøg (protokol B):

”Lipidomsætning ved nonalkoholisk fedtlever. Effekt af resveratrol på leverfedtindhold samt basal og insulinstimuleret FFA og VLDL-triglycerid metabolisme hos overvægtige og morbidt overvægtige”.

Videnskabeligt forsøg med afprøvning af om et kosttilskud kan forebygge følgesygdomme til overvægt hos forsøgspersoner, som afventer fedmeoperation grundet deres svære overvægt, ved at bedre sukker- og fedtomsætningen i kroppen.

Det drejer sig om stoffet resveratrol, som blandt andet findes i høje koncentrationer i rødvin.

 Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der udføres på Medicinsk forskningslaboratorium, i et samarbejde mellem Medicinsk afdeling MEA, THG og NBG, Århus Universitetshospital, af ph.d.-studerende Marianne Kjær Poulsen.

Før du beslutter, om du vil deltage i forsøget, skal du fuldt ud forstå, hvad forsøget går ud på, og hvorfor vi gennemfører forsøget. Vi vil derfor bede dig om at læse denne deltagerinformation grundigt igennem. Du vil blive inviteret til en samtale om forsøget, hvor denne deltagerinformation vil blive uddybet, og hvor du kan stille de spørgsmål, du har om forsøget. Du er velkommen til at tage et familiemedlem, en ven eller en bekendt med til samtalen.

Hvis du beslutter dig for at deltage i forsøget, vil vi bede dig om at underskrive en samtykkeerklæring. Husk at du har ret til betænkningstid, før du beslutter, om du vil underskrive samtykkeerklæringen. Det er frivilligt at deltage i forsøget, og du kan når som helst og uden at give en grund trække dit samtykke tilbage.

Vi anbefaler endvidere, at du læser arket med titlen ”Forsøgspersonens rettigheder i et biomedicinsk forskningsprojekt”

Formål med forsøget

Fedme er forbundet med en høj forekomst af fedtleversygdom, øget risiko for sukkersyge og hjertekarsygdom, og deraf øget risiko for at dø i en yngre alder end ellers. I laboratorie- og dyreforsøg tyder det på, at kosttilskuddet resveratrol, der bl.a. findes i bær, grapefrugter og i større mængde i rødvin, kan ændre disse forhold. Vi søger i dette videnskabelige forsøg at svare på, om det også gør sig gældende hos mennesker, og således om resveratrol kan bedre sukker- og fedtomsætningen for derved at forebygge følgesygdomme til fedme.

Resveratrol sælges allerede i mange lande som et kosttilskud. Der er kun foretaget kortvarige sikkerhedsforsøg på mennesker, som viser, at stoffet er ugiftigt, og indtil videre er der ikke observeret bivirkninger. Endvidere ses der en let grad af betændelse hos personer med overvægt, såkaldt ”low-grade” inflammation i fedtvæv, lever og blod, som menes at have betydning for bl.a. sukkeromsætningen. Vi ønsker derfor også at undersøge effekten af resveratrol.

Vi vil her fokusere på at undersøge effekten på:

  1. Ændring i sukker- og fedtomsætningen
  2. Ændringer i insulinfølsomhed
  3. Fedtoptagelse i forskellige fedtdepoter (fedtvæv underhed, fedtvæv mellem organer, levervæv)
  4. Ændringer i den såkaldte ”low-grade” inflammation i væv og blod.

Forsøgspersoner

Forsøget omfatter 16 svært overvægtige kvinder med enten forhøjet blodtryk og/eller forhøjet kolesterol, som afventer fedmeoperation grundet deres vægtproblemer. Ved lodtrækning deles gruppen i to lige store grupper. Den ene gruppe skal indtage 500 mg resveratrol tre gange dagligt, og den anden gruppe indtager en uvirksom kapsel tre gange dagligt (placebo) i 1 måned forud for planlagt operation. Under forsøget vil hverken forsøgspersonerne eller de forsøgsansvarlige vide, hvem der får hvilken behandling.

Forberedelser

Såfremt du beslutter dig for at deltage, skal du afgive skriftlig erklæring herom. Du vil få optaget en journal og få taget en række blodprøver, som i led i den ambulante udredning til operation. Dette bruges til at afgøre, om du lider af sygdomme, der gør, at du ikke kan deltage i forsøget. Du vil få diætistvejledning, som en del af det planlagte vægttab forud for operation.

Forsøgsplan og metoder

Ved forsøgets start trækkes lod blandt forsøgspersonerne, om hvorvidt du behandles med det aktive stof eller placebo i 1 måned forud for operation. Alle undergår herefter en forsøgsdag, som gentages efter 1 måneds behandling.

En uge forud for forsøgsdagen får du udtaget en blodprøve. Fra denne isoleres og mærkes dine egne fedtsyrepartikler, som indgives til dig på selve forsøgsdagen. Ligeledes undersøges for graviditet som en sikkerhedsforanstaltning.

Forsøgsdagen varer ca. 8 timer. Der indgives forskellige sporstoffer undervejs samtidig med at du løbende får taget blodprøver til måling af kroppens fedt- og sukkeromsætning. Efter nogle timer tages en vævsprøve fra fedtvæv på mave og lår til bestemmelse af fedtcellernes størrelse og forskellige enzymer involveret i fedtomsætningen, som gentages igen i slutningen af forsøgsdagen. Før udtagning af vævsprøver anlægges lokalbedøvelse. Alle nævnte undersøgelser foretages rutinemæssigt i vores forskningslaboratorium.

På sidste forsøgsdag gentages de samme blodprøver som til start, så de kan sammenlignes før og efter behandling hos den enkelte forsøgsperson. I forbindelse med selve operationen mens du er under fuld bedøvelse, udtages en vævsprøve fra underhudens fedtvæv, fra fedtvæv mellem organerne og fra leveren. Dette er for at måle fedtoptagelsen i de forskellige væv og for at måle forskellige enzymers rolle i leveren for dannelsen og nedbrydningen af fedt samt for at måle forskellige enzymers rolle i reguleringen af den lette grad af betændelse i de forskellige væv som er forbundet med overvægt. Dette er ikke særlig godt belyst hos mennesket på nuværende tidspunkt.

Tidsforbrug:

Besøg 1 – Måned 0:

Dag 0:            Screening: klinisk undersøgelse og blodprøver (del af ambulante udredning til operation).

Dag 1:            Information om selve forsøget og underskrive samtykke (ca. 1 timer).

Dag 2:            Blodprøve 1 uge forud for forsøgsdag (ca. 15 min).

Dag 3:            Metabolisk forsøgsdag: indgivelse af sporstoffer, blodprøver og fedtbiopsier (ca. 8 timer).

Opstart forsøgsmedicin.

 Besøg 2 – Måned 1:

Dag 1:            Blodprøve 1 uge forud for forsøgsdag (ca. 15 min)

Dag 2:            Metabolisk forsøgsdag: indgivelse af sporstoffer, blodprøver og fedtbiopsier (ca. 8 timer).

Blodprøve som skal sammenlignes med blodprøve taget ved start.

Dag 3:            Operationsdag: Under operationen udtages fedtvæv fra underhud, mellem organer i maven og vævsprøve fra leveren (fedtoptagelse i forskellige fedtvæv og levervæv, regulering af fedt og betændelse i de forskellige væv).

Blodprøve om morgenen.

Forsøgsmedicin tilbageleveres.

Biologisk materiale

Al biologisk materiale opbevares i en såkaldt ”biobank”. Hermed forstås en samling af menneskeligt biologisk materiale, i dette tilfælde blod, fedtvæv og levervæv. Prøverne opbevares efter forsøget i anonymiseret form og kan således efterfølgende ikke henføres til dig. Det vil derfor ikke være muligt at få dette udleveret, eller at få det destrueret. Grunden til, at vi ønsker at opbevare disse blodprøver og vævsprøver er, at man om nogle år har opnået større viden på området. Der vil derfor ofte være behov for at undersøge, om resveratrol påvirker andre systemer, som vi måske i dag slet ikke kender eksistensen af. Det vil være af stor betydning senere at kunne undersøge disse forhold i blodprøver og vævsprøver indsamlet i forbindelse med forsøget. Det vil dog kræve en fornyet godkendelse fra Videnskabsetisk Komité.

Nytte ved forsøget

Forsøget er udelukkende en videnskabelig undersøgelse, som skal fremskaffe ny viden om muligheden for med kosttilskuddet resveratrol at forebygge udvikling af følgesygdomme til overvægt og som supplement til behandling af svær overvægt. Ligeledes ønsker vi at belyse de forskellige vævs roller specielt leverens rolle nærmere. Dette vil have meget stor nytte, da der ikke på nuværende tidspunkt findes nogle effektive forebyggende behandlinger, og da der indtil videre er udført begrænsede studier af leverens rolle hos mennesket. Hvis det viser sig, at et relativt billigt kosttilskud kan forebygge mange af disse følgesygdomme, vil det have meget stor betydning for både det enkelte individ og samfundet som helhed.

For de frivillige, der indgår i selve projektet, er der ikke nogen sikker helbredsmæssige gevinster, men ved deres deltagelse sikrer de, at der kan fremskaffes vigtig viden om disse forhold.

Bivirkninger, risici, komplikationer og ulemper

Ved start på forsøgsdagene lægges 2 små plastik katetre i armens blodårer, som bruges løbende under forsøgsdagen. Der tages blodprøver forud og i forbindelse med forsøgsdagene. Det samlede blodtab udgør ca. 280 ml pr. forsøgsdag.

Derudover skal der tages små vævsprøver fra fedtvæv (fedtbiopsi) før og efter behandling på forsøgsdagene. Forud for vævsprøverne anlægges lokalbedøvelse. Anlæggelse af katetre, udtagning af biopsier og anlæggelse af lokalbedøvelse er alle forbundet med et vist ubehag samt en lille risiko for udvikling af blodansamling og betændelse ved indstiksstedet. Ved tegn til betændelse i huden (varme, rødme, ømhed, hævelse) skal du henvende dig hos den forsøgsansvarlige (i dagtiden) eller på skadestuen (i aften- og nattetiden).

Ligeledes udtages under operationen små vævsprøver fra fedtvæv på mave og lår, mellem organerne og fra leveren, mens du er i fuld bedøvelse. Udtagning af vævsprøve fra leveren er forbundet med en potentiel meget lille risiko for blødning, og du observeres derfor nogle timer efter operationen. Hvis der under operationen skulle opstå blødning ved udtagning af den lille vævsprøve fra leveren, aflyses resten af operationen. Såfremt der efter du udskrives opstår problemer med smerter fra maven, skal du henvende dig på den afdeling, hvor operationen er foretaget.

Der bruges radioaktive stoffer til undersøgelse af fedt- og sukkeromsætningen. Den samlede stråling er teoretisk ca. 0,92 mSv, hvilket nogenlunde svarer til 1/3 af den stråling, som man modtager på et helt år fra baggrundsstråling (3mSv/år). Man kan teoretisk beregne den ekstra risiko ved strålingen til 0,0046 % forøget risiko for pådragelse af en kræftsygdom i løbet af ens livstid. En gennemsnitsdansker vil altså forøge sin risiko fra 25,000 % til 25,005%.

Oplysninger om økonomiske forhold

For deltagelse i forsøget vil du modtage en ulempegodtgørelse på i alt 2000 kr. Der honoreres pr. forsøgsdag 1000 kr. Herudover dækker vi alle transportudgifter i forbindelse med besøg relateret til forsøget. Det skal oplyses, at godtgørelsen er skattepligtig.

Adgang til forsøgsresultater

Alle resultater fra forsøget vil blive offentliggjort i videnskabelige tidsskrifter såvel positive som negative. Forsøget afsluttes når alle 16 forsøgspersoner har gennemført 1 måneds behandling. Derefter skal data gøres op og de mange målinger på blod og vævsprøver skal gennemgås. De endelige resultater ventes derfor først klar om 2-3 år.

Vi håber, at du med denne information, har tilstrækkeligt indblik i, hvad det vil sige at deltage i forsøget, og at du føler dig rustet til at tage beslutningen om din eventuelle deltagelse.

Hvis du vil vide mere om forsøget, er du meget velkommen til at kontakte de forsøgsansvarlige læger.

Med venlig hilsen

Forsøgsansvarlige læger (kontaktpersoner):

Læge Marianne Kjær Poulsen

Århus Universitetshospital

Medicinsk afdeling MEA

Nørrebrogade 44

8000 Århus C

Tlf. 78 46 21 71

E-mail: maiapols@rm.dk

 

Overlæge, lektor, dr. med. Søren Nielsen

Århus Universitetshospital

Nørrebrogade 44

8000 Århus C

Tlf.: 78 46 20 16

E-mail: nielsen.soren@dadlnet.dk