Undersøgelser af Resveratrols effekter mod sygdomme forbundet med overvægt

Forsøg med rødvinsstoffet Resveratrol mod overvægtsrelaterede sygdomme, knogleafkalkning og fedtlever

 • Øg font størrlesen
 • Standard font størrelse
 • Mindsk font størrelsen
Home Info om forsøgene Studie 3: Fedtlever sygdom med 6 mdr behandling
Email Udskriv PDF

Studie 3: Deltagerinformation om deltagelse i det videnskabelige forsøg: 

Tilmelding her

Effekt af Resveratrol på fedtleversygdom (NAFLD)

- et randomiseret, dobbeltblindt, klinisk kontrolleret studie

 

 

INDLEDNING

Vi vil gerne spørge om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der udføres på Medicinsk Afdeling V, Århus Sygehus.

Før du tager stilling til om du vil deltage, skal du forstå, hvad forsøgsdeltagelsen indebærer for dig og hvorfor vi gennemfører forsøget. Vi vil derfor bede dig læse denne deltagerinformation grundigt.

Du vil under en samtale få lejlighed til at stille yderligere spørgsmål til forsøget, inden du beslutter dig. Du er velkommen til at tage et familiemedlem eller en ven med til samtalen. Hvis du beslutter dig for at deltage, skal du underskrive en samtykkeerklæring.

Husk at

 • det er frivilligt, om du vil deltage.
 • du har ret til betænkningstid, inden du beslutter dig.
 • du når som helst kan trække dit samtykke tilbage, uden at det vil påvirke din fremtidige behandling på afdelingen

 

BAGGRUND

Non-alkoholisk fedtlever sygdom, forkortet NAFLD, er en af de hyppigste leversygdomme i den vestlige verden. Hyppigheden er stærkt stigende blandt både børn og voksne, da NAFLD er tæt forbundet med den fedme- og type 2 diabetes epidemi, der er en konsekvens af vores livsstil. Mellem 70-100% af NAFLD patienter er overvægtige. NAFLD varierer i sværhedsgrad fra ukompliceret fedtlever til fedtleverbetændelse (kaldet NASH) med risiko for udvikling af skrumpelever med ledsagende komplikationer, herunder blødning fra åreknuder i spiserøret, væske i bughulen, leverkoma og leverkræft. Undersøgelser viser desuden, at NAFLD/NASH patienter både har en øget risiko for at dø af leverrelaterede årsager og for at dø af hjertekarsygdomme.

Forekomsten af NAFLD i Danmark kendes ikke, men europæiske studier tyder på, at mellem 12-18% af befolkningen har NAFLD, mens 3-16% har NASH. I takt med en epidemisk stigning i fedme hyppigheden, må problemet dermed få tiltagende samfundsøkonomiske foruden personlige konsekvenser for den enkelte patient. Dette forværres af, at vi endnu mangler effektive præparater til behandling af tilstanden.

Den tilgrundliggende mekanisme for udvikling af NAFLD/NASH er ikke kendt i detaljen. Ifølge de mest anerkendte teorier er nedsat insulinfølsomhed hovedmekanismen bag ophobning af fedt i levercellerne. Det giver et øget oxidativt stress og betændelsesreaktion i levervævet. Man må formode, at et stof som er i stand til at øge insulinfølsomheden, nedsætte det oxidative stress niveau og hæmme betændelsesreaktionen vil kunne bruges i behandling og forebyggelse af NAFLD/NASH. Et sådant stof er resveratrol.

 

RESVERATROL

Resveratrol dannes i en lang række planter, men findes i højest koncentration i skallen af vindruer og således i rødvin. Mange studier har efterhånden undersøgt resveratrols effekter i celle- og dyrestudier, og resveratrol menes at have potentiale inden for bl.a. cancerforebyggelse og –behandling, behandling af hjertekarsygdom, fedme, diabetes og relaterede sygdomme samt alkoholisk og non-alkoholisk leverlidelse foruden en række andre lidelser, hvis det gives i langt højere doser, end man kan indtage via føden.

Ved resveratrol-behandling af fede mus har man kunnet normalisere livslængden til trods for, at de forblev fede. Den øgede livslængde blev ledsaget af markante bedringer i fedt- og sukkerstofskiftet, bedret insulinfølsomhed foruden mindre grad af fedtlever. To andre studier har undersøgt resveratrols effekt i rotter med NAFLD og haft lignende, positive resultater.

Kun i få undersøgelser er resveratrols effekter i mennesker undersøgt. De viser, at resveratrol er ugiftigt, selv i meget høje doser. Ved doser over 1 g dagligt er der hos nogle fundet milde og forbigående bivirkninger som kvalme, lettere mavesmerter og diarré.

Til trods for at kun få humane studier af resveratrol effekt er gennemført, markedsføres stoffet allerede på verdensplan som et lovende kosttilskud.

Set i lyset af ovenstående er det vigtigt at efterprøve resveratrols effekt i mennesker i et videnskabeligt forsøg. Vi mener at kunne vise, at resveratrol nedsætter leverens fedtindhold og betændelsesreaktion, og vi forventer dermed også at vise, at resveratrol er en lovende ny behandling for NAFLD/NASH.

 

FORUDSÆTNINGER FOR AT DELTAGE

For at deltage skal du have NAFLD, der her defineres ved:

 • forhøjede levertal i en blodprøve
 • øget mængde fedt af leveren (bestemt ved ultralyd)
 • en af følgende risikofaktorer
 • taljeomfang > 110 cm
 • forhøjet blodtryk; BT >130/80
 • forhøjet kolesteroltal

Desuden skal du

 • være mand
 • være mellem 18 og 70 år
 • være overvægtig: BMI > 25 kg/cm2 (dog max 130 kg)
 • ikke lide af sværere, kronisk sygdom, bedømt på interview og undersøgelse
 • ikke have alkohol- eller stofmisbrug. Maximalt alkoholforbrug på 11 genstande/ugentligt
 • give skriftligt samtykke
 • i øvrigt findes egnet.

FORSØGSOPSÆTNING

I forsøget skal i alt 50 forsøgspersonerne ved lodtrækning fordeles i 2 lige store grupper, hvor den ene gruppe skal indtage resveratrol kapsler og den anden placebokapsler (altså kapsler uden virksomt stof). Hverken vi eller du ved, hvilken gruppe du er endt i før opgørelse af resultater. Forsøgsmedicinen skal indtages gennem hele forsøgsperioden på 6 måneder, og der skal indtages 500 mg resveratrol eller placebo tre gange dagligt.

FORLØB

Al kontakt mellem dig og afdelingen vil så vidt muligt blive forestået ved læge og PhD-studerende Sara Heebøll. De enkelte undtagelser skitseres nedenfor. Besøg 2 og 7 er dagslange besøg, mens de øvrige er af maximalt få timers varighed. Vi vil naturligvis forsøge at planlægge besøgene, så tidspunktet passer dig. Som det fremgår, kan nogle besøg eventuelt finde sted om aftenen.

I den periode forsøget løber, skal du motionere, spise og drikke, som du plejer. Særligt beder vi dig afholde dig fra særlige diæter og stort alkoholindtag lige før kontrolbesøg.


Besøg 1 (t= -2), Medicinsk afdeling V, Århus Sygehus, NBG

Du kan komme ledsaget af bisidder og skal være fastende mhp. blodprøver. Besøget vil derfor om muligt for dig være planlagt til at finde sted om morgenen. Besøget inkluderer

• Samtale, herunder grundig information om undersøgelsen (fx betydning, mulige risici og bivirkninger for dig)

• Samtykke eller aftale om telefonisk samtale senere, hvis du har brug for betænkningstid. Hvis du har brug for betænkningstid, kan mødet slutte her. De efterfølgende punkter vil så blive gennemført ved et senere møde, hvis du beslutter dig for at deltage. Hvis vi undervejs finder at du lider af en behandlingskrævende tilstand, vil du naturligvis blive undersøgt og behandlet som andre patienter, også selvom du ikke ønsker at deltage i projektet.

• Optagelse af sygehistorie

• Grundig helbredsundersøgelse

• Udlevering af kost- og motionsregistreringsskemaer

• Blodprøver

• EKG (undersøgelse af hjerterytmen)

• Ultralydsundersøgelse af leveren ved ultralydslæge.

Måske har du allerede været til et indledende besøg på afdelingen, hvor en del af ovenforstående undersøgelser er udført som del af det normale program. Besøg 1 vil så være kortere og kun inkludere de undersøgelser, vi mangler.


Besøg 2 (t= -1), Medicinsk afdeling V, Århus Sygehus, NBG

Senest 1 uge efter Besøg 1. Du skal være fastende. Mødetid ca. 8.30, eller når det er muligt for dig.

• Leverbiopsi (vævsprøve) ved overlæge Henning Grønbæk.

• Udlevering af resveratrol/placebo medicin.

• Udlevering af dunke til opsamling af døgnurin.

• Besvarelse af dine spørgsmål.


Besøg 3 (t=0 mdr.), MR centeret, Skejby Sygehus

• MR-undersøgelse af leveren. Det er muligt at få lidt beroligende medicin (stesolid) inden undersøgelsen, hvis man lider af klaustrofobi.

Herefter opstart af resveratrol/placebo behandling. Dette besøg kan finde sted om aftenen.


Besøg 4 (t=2 mdr.), Medicinsk afdeling V, Århus Sygehus, NBG

Efter 2 måneds behandling. Besøget kan finde sted om aftenen.

• Samtale med fokus på generelt velbefindende, NAFLD symptomer mv.

• Udfyldelse af Skema til registrering af mulige bivirkninger.

• Sikkerhedsblodprøver

• Aflevering af opsamlet døgnurin. Opsamling er naturligvis foregået i dagene op til Besøg 4.


Besøg 5 (t=4 mdr.), Medicinsk afdeling V, Århus Sygehus, NBG

Som besøg 4.


Besøg 6 (t=5,5 mdr.), MR centeret, Skejby Sygehus

Besøg planlægges, så det ligger ca. 1 uge inden behandlingsafslutning og kan finde sted om aftenen.

• MR-undersøgelse


Besøg 7 (t=6 mdr.), Medicinsk afdeling V, Århus Sygehus, NBG

Du skal være fastende. Mødetid ca. 8.30, eller når det er muligt for dig.

• Samtale

• Aflevering af og samtale om kost- og motionsregistreringsskema

• Udfyldelse af Skema til registrering af mulige bivirkninger

• Tilbagelevering af evt. overskydende medicin

• Generel helbredsundersøgelse

• Blodprøver, herunder blødningstal

• Leverbiopsi kl. 13.00

 

BIOLOGISK MATERIALE

I forbindelse med forsøget skal der tages flere blodprøver. Alt i alt tages omtrent 360 ml blod fordelt over besøgene. Til sammenligning svarer denne blodmængde til godt halvdelen af, hvad der udtages på én tapning ved en normal bloddonation.

Derudover tages biopsi/vævsprøve fra leveren ved to lejligheder.

Endelig skal din urin, opsamlet over to døgn, undersøges for nedbrydningsprodukter af resveratrol.

En del af det indsamlede blod, urin og væv bruges naturligvis umiddelbart til analyser. Det resterende biologiske materiale opbevares efterfølgende i en såkaldt 'forskningsbiobank' i frossen form. Prøverne opbevares anonymiseret, så navn og CPR nummer ikke fremgår, og oplysninger og prøver kan således ikke efterfølgende henføres til dig. Det er derfor heller ikke muligt at få væv udleveret.

Hvis det viser sig muligt, vil vi opbevare de anonymiserede oplysninger og prøver i 15 år frem til fremtidig forskning indenfor NAFLD området. Herefter destrueres det.

 

TIDSPLAN

Forsøget forventes at starte midt i 2020. Fra midt i 2013 skal data analyseres og herefter følger offentliggørelse i videnskabelige tidsskrifter og på videnskabelige møder.

 

VEDERLAG

Der ydes godtgørelse for evt. tabt arbejdsfortjeneste. Denne godtgørelse er skattepligtig. Desuden ydes refusion af udgifter til transport.

 

HVIS DU VÆLGER IKKE AT DELTAGE I FORSØGET

Hvis du efter gennemlæsning af dette materiale og betænkningstid vælger ikke at deltage i dette forsøg, vil du blive diagnosticeret og fulgt på afdelingen som enhver anden patient med NAFLD eller NASH. Dit behandlingsforløb vil på ingen måde blive påvirket af dit valg.

Der findes aktuelt ingen kendte effektive præparater til behandling af tilstandene. Den behandling du vil blive tilbudt på afdelingen er rådgivning og kostvejledning med sigte på vægttab.

 

NYTTE VED FORSØGET

Som angivet ovenfor nærer vi store forhåbninger til resveratrols effekter i behandling af NAFLD. Imidlertid er det ikke sikkert, at du selv får noget ud af at deltage i forsøget, da

• vi endnu ikke ved, om resveratrol har behandlingsmæssig effekt.

• du kan være i placebo gruppen, der som nævnt ikke modtager kapsler med virksomt stof.

Når du deltager, bidrager du til at øge vores viden om resveratrol. Håbet er, at vi gennem dette projekt kan opnå ny og vigtig viden i forhold til forebyggelse af fedtlever og andre fedmerelaterede lidelser.

 

FORUDSEELIGE GENER OG RISICI FOR FORSØGSDELTAGERE

Du vil naturligvis opleve ulempe svarende til tidsforbruget. Vi håber på at kunne mindske dette ved refusion af tabt arbejdsfortjeneste.

Resveratrol er ugiftigt og sikkert at anvende i den påtænkte dosis, vurderet ud fra den bestående viden.

Blodprøverne er foruden den lette smerteoplevelse ifm. stikket ikke forbundet med nogen nævneværdig risiko.

MR undersøgelsen er ufarlig og ikke forbundet med stråling. Generelt kan scanning være en ubehagelig oplevelse for deltagere, der lider af klaustrofobi, men dette kan lindres med beroligende medicin.

Leverbiopsierne kan være forbundet med gener for dig, idet en del af patienterne oplever smerter og idet der findes en lav risiko for blødning. Imidlertid er leverbiopsi en fast del af diagnosticeringen af fedtleverlidelser i tvivlsspørgsmål, hvorfor du sandsynligvis vil få proceduren udført, også hvis du siger nej til at deltage i forsøget.

I forbindelse med leverbiopsi anlægges lokalbedøvelse, hvorfor smerteoplevelsen for de fleste er begrænset. Proceduren foregår under sterile forhold, og infektionsrisikoen er minimal. Du vil blive instrueret i at henvende dig til den forsøgsansvarlige læge ved fremkomst af varme, rødme og ømhed svarende til indstiksstederne. Omkring 25% oplever efterfølgende smerte på indstiksstedet eller i højre skulder. Sådanne lindres med almindelig smertebehandling (panodil). Risikoen for betydende blødning er til stede, da 1/500 oplever transfusionskrævende blødning. Dødeligheden udgør 1/10.000, men de fleste tilfælde af blødning og død skyldes biopsi hos patienter med svær leversygdom og deraf påvirket blødningstendens. Disse forhold er normale hos dig (det undersøger vi, inden vi går i gang), hvorfor risikoen for betydende blødning og død ved biopsi er særdeles lav. Desuden vil du få et 2-3 mm stort ar ved indstiksstedet.

Der kan være risici ved forsøget, som vi endnu ikke kender til. Vi beder dig derfor om at fortælle, hvis du oplever problemer med dit helbred, mens forsøget står på. Hvis vi opdager bivirkninger, som vi ikke allerede har fortalt dig om, vil du naturligvis blive orienteret med det samme, og du vil skulle tage stilling til, om du ønsker at fortsætte i forsøget.

 

UDELUKKELSE FRA OG AFBRYDELSE AF FORSØGET

Du kan kun deltage i forsøget, såfremt du opfylder kriterierne angivet ovenfor. Hvis der ved den indledende samtale eller i dine blodprøver fremkommer forhold som lægeligt set ikke er forenelige med deltagelse, kan du udelukkes fra undersøgelsen.

Hvis du undervejs i forløbet mod forventning oplever uacceptable bivirkninger, udgår du af forsøget, og du vil modtage den nødvendige udredning og behandling. Der er mulighed for at klage og søge erstatning som angivet nedenfor. Som helhed kan forsøget afbrydes, såfremt der opstår forhold der gør det lægeligt uforsvarligt at fortsætte, fx farlige bivirkninger eller uacceptable bivirkninger hos flere forsøgsdeltagere.

 

DATA

Projektet er anmeldt til Datatilsynet og følger de gældende retningslinjer. Anonymiserede data opbevares i 15 år efter afslutning af projektet. Persondata opbevares strengt fortroligt. Oplysninger om dine helbreds- og private forhold er omfattet af tavshedspligt. Du har mulighed for at få aktindsigt. Lægemiddelstyrelsen og den lokale Videnskabsetiske komité har adgang til fortegnelse over dig med henblik på at kontrollere procedurer og/eller data i forbindelse med forsøget.

 

FINANSIERING

Initiativ til projektet er taget af klinisk ansvarlig overlæge Henning Grønbæk og overlæge Steen Bønløkke Pedersen.

Der er modtaget støtte til projektet fra det Strategiske Forskningsråd (1.650.000 kr.) og disse midler bruges til betaling af analyser, aflønning af laboranter og PhD-studerende.

Den projektansvarlige læge Sara Heebøll er ansat som PhD-stipendiat under Klinisk Institut, Aarhus Universitet.

Resveratrol- og placebo tabletter doneres af firmaet Fluxome Sciences A/S, der producerer resveratrol.

De forsøgsansvarlige har ingen økonomisk tilknytning til private virksomheder med interesse i projektet, og ingen af de forsøgsansvarlige får økonomisk udbytte.

 

FORSIKRING

Du er dækket i overensstemmelse med "Lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet". Du har naturligvis mulighed for at klage og søge erstatning efter reglerne angivet heri.

 

ADGANG TIL FORSKNINGSRESULTATER

Resultaterne søges publiceret i engelsksprogede lægefaglige tidsskrifter. Du har naturligvis også ret til en gennemgang af forskningsprojektets resultat og eventuelle konsekvenser for dig ved henvendelse til de projektansvarlige.

 

GODKENDELSE

Projektet er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Midtjylland, af Datatilsynet og anmeldt til Clinical Trials.

Vi håber, at du med denne information har fået tilstrækkeligt indblik i, hvad det vil sige at deltage i forsøget, og at du føler dig rustet til at tage beslutningen om din eventuelle deltagelse. Vi beder dig også om at læse det vedlagte materiale "Før du beslutter dig".

Hvis du vil vide mere om forsøget, er du meget velkommen til at kontakte den projektansvarlige læge Sara Heebøll, eller udfylde kontaktformular.

 

 

Med venlig hilsen

Projektansvarlig:                                                                                                                  Overordnet klinisk ansvarlig:

Sara Heebøll                                                                                                                        Henning Grønbæk

Læge, PhD-studerende Sara Heebøll (kontaktperson)                                               Overlæge, PhD

Mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.                                                                                            Mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

                                                                                                                                                                      

Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V

Århus Universitetshospital,

Århus Sygehus

Nørrebrogade 44

8000 Århus C

Tel: +45 27338050

  

Senest opdateret: Tirsdag, 05. marts 2013 09:45  

Nyheder

Resveratrol studier gennemført

Studie 3 om resveratrol effekter på fedtlever har nu afsluttet sidste forsøgsperson. Således er alle studierne 1-4 nu succesfuldt gennemført. Den første artikel omkring effekter på knoglevæv er lige på trapperne, og de øvrige er under udarbejdelse.

 
Studie omkring overvægtsoperationer lukker

Desvære har vi ikke kunnet finde tilstrækkelig med frivillige som skulle opereres pga af overvægt. Derfor kan vi simpelthen ikke nå at gennemføre studiet, hvor vi ønskede at undersøge effekten af Resveratrol hos personer der skulle opereres pga deres overvægt. Studiet lukker derfor nu.

Vi er stadig på udkig efter frivillige som har fedtlever sygdom, for at undersøge om Resveretrol har betydning her. 

 
Nyt studie i forbindelse med fedmeoperationer

Endnu et resveratrol studie er søsat. Studie 4b undersøger fedtomsætning, særligt i leveren, i forbindelse med fedmeoperationer - og effekten af resveratrolbehandling forud for operationen. Er du kvinde og indstillet til fedmeoperation, og er du interesseret i dette studie kan du kontakte Forsøgsansvarlig læge  Marianne Kjær Poulsen på  eller tlf: 28 72 19 03. 

 
Studie 4 lukker også snart for inklusion

Studie 4 mangler kun 1 forsøgsperson mere inden der lukkes for inklusion. Hovedparten af deltagerene er allerede afsluttet. Hvis du ønsker at deltage i Studie 4 eller Studie 3 kan du tilmelde dig her.

 
Sidste forsøgsperson i studie 1 er afsluttet

Forsøgsperson nr 76, og dermed sidste i Studie 1, er netop afsluttet. Efter sommerferien starter det store arbejde med analysering af data (scanninger, blodprøver og vævsprøver). Vi ser frem til at få svar på vores spørgsmål omkring hvorledes resveratrol påvirker overvægtige mænds fedt-, muskel- og knogle- væv og omsætningen heraf. Og vi vil varmt takke alle vores forsøgspersoner for deltagelsen! 

 
RSV modvirker betændelse i fedtvæv pga lavt iltindhold

Vi har netop publiseret et nyt studie der underbygger vores ide, at resveratrol har gavnlige effekter i fedtvævet. I det nye studie har vi dyrket fedtvæv fra mennesker ved et lavt iltindhold (for at efterligne det lave iltmængde der er i fedtvæv hos overvægtige). Når fedtvævet dyrkes under disse forhold reagerer det ved at blive lidt inflammeret, og denne inflammation kunne fuldstændig hæmmes ved påvirkning med resveratrol. Artiklen kan læses HER

Disse fund underbygger således meget fint de tanker der er om virkningen af resveratrol i forbindelse med disse livsstilssygdomme.