Undersøgelser af Resveratrols effekter mod sygdomme forbundet med overvægt

Forsøg med rødvinsstoffet Resveratrol mod overvægtsrelaterede sygdomme, knogleafkalkning og fedtlever

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen
Home Info om forsøgene Studie 1: Behandling ved overvægt (4 mdr)
Email Udskriv PDF

Studie 1: Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabelige forsøg:

“Effekten af resveratrol på fedt-, muskel- og knoglevæv”

Videnskabeligt forsøg med afprøvning af om et kosttilskud kan forbygge følgesygdomme til overvægt samt forbedre knoglestyrken.

Det drejer sig om stoffet resveratrol, som blandt andet findes i høje koncentrationer i rødvin.

 

Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der udføres af Forskningsafdelingen ved Endokrinologisk Afdeling, Århus Sygehus, af PhD-studerende Thomas Nordstrøm Kjær og Marie Juul Ørnstrup.

Før du beslutter, om du vil deltage i forsøget, skal du fuldt ud forstå, hvad forsøget går ud på, og hvorfor vi gennemfører forsøget. Vi vil derfor bede dig om at læse denne deltagerinformation grundigt.
Du vil blive inviteret til en samtale om forsøget, hvor denne deltagerinformation vil blive uddybet, og hvor du kan stille de spørgsmål, du har om forsøget. Du er velkommen til at tage et familiemedlem, en ven eller en bekendt med til samtalen.
Hvis du beslutter dig for at deltage i forsøget, vil vi bede dig om at underskrive en samtykkeerklæring. Husk, at du har ret til betænkningstid, før du beslutter, om du vil underskrive samtykkeerklæringen.
Det er frivilligt at deltage i forsøget. Du kan når som helst, og uden at give en grund trække dit samtykke tilbage.
Vi anbefaler endvidere at du læser arket med titlen ”Forsøgspersonens rettigheder i et biomedicinsk forskningsprojekt” som er vedhæftet denne vejledning.

Formål med forsøget
I de største dele af den vestlige verden har forekomsten af overvægt gennem de seneste årtier været stigende. Overvægt medfører en markant øget risiko for udvikling af livsstilssygdomme, herunder sukkersyge, men også knoglestyrken synes at være nedsat i forbindelse med visse typer overvægt. Disse livsstilssygdomme medfører øget sygelighed og kan i yderste konsekvens medføre, at man er i risiko for at dø i en yngre alder end ellers. Man ved, at faste og selv beskedne vægttab nedsætter risikoen for bl.a. sukkersyge, forhøjet blodtryk og åreforkalkning.
For nyligt har man fundet et stof, der findes naturligt i vores fødevarer, og som har samme gunstige effekter når det undersøges i mange forskellige forsøgsdyr. Det drejer sig om stoffet resveratrol, der findes i bær og grapefrugt, men i specielt store mængder i rødvin. Resveratrol sælges allerede i mange lande som et kosttilskud. Der er foretaget sikkerhedsforsøg på mennesker, som viser, at stoffet ikke er giftigt, og man har ikke observeret bivirkninger. Et enkelt kortvarigt studie af effekten hos overvægtige mænd, tyder på at resveratrol også i mennesker kan beskytte mod følgesygdomme til overvægt, mens langtideffekterne såvel som knogleeffekterne endnu er helt uafklaret.

Vi ønsker med dette forsøg at undersøge, om resveratrol har en gavnlig effekt på livsstilsrelaterede sygdomme hos overvægtige forsøgspersoner. Ved at give stoffet i 4 måneder forventer vi at kunne bekræfte og, mere dybdegående, beskrive de effekter stoffet medfører.
Vi vil fokusere på om resveratrol kan forebygge flere af de følgesygdomme der er forbundet med overvægt, således undersøges effekten på:

1. Insulin følsomheden

2. Kronisk betændelses tilstand

3. Mængden af kalk i knoglerne

4. I vævsprøver, undersøges effekten af resveratrol inde i cellerne

5. Ændringer i fedtmængde og placering af fedtvævet

Forsøgspersoner
Forsøget omfatter 72 raske overvægtige forsøgspersoner, som ved lodtrækning deles i tre lige store grupper. Den ene gruppe skal indtage 500 mg resveratrol to gange dagligt, den anden gruppe skal indtage resveratrol 75 mg to gange dagligt og den tredje gruppe indtager en uvirksom tablet to gange dagligt (placebo). Forsøget strækker sig over fire måneder. Under forsøget ved hverken forsøgspersonerne eller de forsøgsansvarlige hvem der får hvilken behandling.

Forberedelser
Såfremt du beslutter dig for at deltage, skal du afgive skriftlig erklæring herom. Du vil derefter få optaget en journal ved én af forsøgets ansvarlige læger ,samt få taget en række blodprøver. Dette er for at finde ud af, om du lider af sygdomme der gør, at du ikke kan deltage i forsøget.

Forsøgsplan og metoder
Ved forsøgets start trækkes lod om hvorvidt du bliver behandlet med det aktive stof eller placebo. Derefter foretages forskellige undersøgelser som gentages efter behandlingen. Der vil blive foretaget en såkaldt MR-skanning, som kan måle mængden af fedt i bughulen, leveren , knoglerne og i musklerne. Der vil blive foretaget en DXA-skanning (knoglescanning) og en CT-skanning, som præcist kan måle knoglestyrken, både før og efter forsøgsperioden. Endelig vil der før og efter forsøget blive taget vævs-, blod- og urinprøver, hvori vi kan måle effekterne af resveratrol. De vævsprøver som bliver udtaget drejer sig om knoglemarv, fedt- og muskelvæv. I løbet af forsøget udtages sikkerhedsblodprøver hver anden måned, for at sikre at der ikke opstår bivirkninger.

Biologisk materiale
I forbindelse med besøg og undersøgelser på forsøgsstedet skal der tages blodprøver. Alt i alt udtages der ca. 250 ml blod fordelt over 4 besøg. Til sammenligning svarer denne blodmængde til halvdelen af hvad der tappes ved en normal bloddonation.
Derudover skal der før og efter forsøget udtages små vævsprøver (biopsier) fra både fedt- og muskelvæv (hver gang ca 10 g fedtvæv og ca 100 mg muskelvæv). Der vil også blive foretaget en knoglemarvsprøve før forsøget, som gentages efter de 4 måneders behandling (ca 10 ml pr gang). Alle vævsprøverne foretages efter at der er anlagt lokalbedøvelse i området. Udtagelse af de nævnte vævsprøver foretages helt rutinemæssigt i forskningslaboratoriet, og er udover lidt ubehag ved anlæggelse af lokalbedøvelse ikke forbundet med nogen særlig risiko. Der er selvfølgelig altid en teoretisk risiko for at der opstår betændelse i forbindelse med udtagelse af såvel blodprøver som vævsprøver, men vi har udtaget flere hundrede af disse prøver, og har aldrig set betændelse i forbindelse med disse.
Endeligt skal du opsamle din urin for at den kan blive undersøgt for nedbrydningsprodukter af resveratrol.

Al biologisk materiale opbevares i en såkaldt "biobank". Hermed forstås en samling af menneskeligt biologisk materiale, i dette tilfælde blod, urin, knoglemarv, fedt- og muskelvæv. Prøverne opbevares efter forsøget i anonymiseret form og kan således efterfølgende ikke henføres til dig. Det vil derfor ikke være muligt at få dette udleveret, eller få det destrueret. Grunden til at vi ønsker at opbevare disse vævsprøver er, at man om nogle år har opnået større viden på området. Der vil derfor ofte være behov for at undersøge om resveratrol påvirker andre systemer, som vi måske i dag slet ikke kender eksistensen af. Det vil være af stor betydning senere at kunne undersøge disse forhold i vævsprøverne indsamlet i forbindelse med forsøget. Det vil dog kræve en fornyet godkendelse fra Videnskabsetisk Komité.
.
Plan for forsøget
Forsøget strækker sig over 4 måneder. Før opstart og efter 4 måneders behandling med resveratrol eller placebo skal man gennemgå et større undersøgelsesprogram. Man bliver knoglescannet, MR- og CT-scannet, og der vil blive foretaget knoglemarvsprøve, blod-, urin-, fedt- og muskelprøve. I løbet af de 4 måneder man deltager i forsøget, kommer man til et kort besøg måned 1 og 2, hvor der udleveres forsøgsmedicin og tages en blodprøve og urinprøve.

Anslået tidsforbrug

Besøg 1 - Måned 0:

Information, underskrive samtykke, undersøgelse, blodprøve, urinprøve og EKG


 1 time

Besøg 2 - Måned 0:

Dag 1: Lodtrækning, blod- og urin-prøve, knoglemarvsundersøgelse, muskel- og fedtbiopsi, samt knoglescanning og CT-scanning af underarm og underben

Dag 2: MR-scanning og CT-scanning af hofte og lændehvirvel


 3 timer

 2-3 timer

Besøg 3 og 4 - Måned 1 og 2:

Sikkerheds-blodprøver, urinprøve og medicinopfølgning


15 min

Besøg 5 - Måned 4:

Dag 1: Samtale, blod- og urin-prøve, knoglemarvsundersøgelse, muskel- og fedtbiopsi, samt knoglescanning og CT-scanning af underarm og underben

Dag 2: MR-scanning og CT-scanning af hofte og lændehvirvel

 

3 timer

 2-3 timer


Nytte ved forsøget
Forsøget er udelukkende en videnskabelig undersøgelse, som skal fremskaffe ny viden om muligheden for med kosttilskuddet resveratrol at forebygge udvikling af følgesygdomme til overvægt. Dette vil have meget stor nytte da der ikke på nuværende tidspunkt findes nogle effektive forebyggende behandlinger. Hvis det viser sig at et relativt billigt kosttilskud kan forebygge mange af disse følgesygdomme, vil det have meget stor betydning. For de frivillige der indgår i projektet, er det ikke nogen sikker helbredsmæssige gevinster, men ved deres deltagelse sikrer de at der kan fremskaffes vigtig viden om disse.

Bivirkninger, risici, komplikationer og ulemper
Der ikke beskrevet problemer eller bivirkninger ved indtagelse af kosttilskuddet resveratrol, vi forventer således ikke at det vil give problemer. I forbindelse med forsøget skal der tages blod prøver og vævsprøver, i forbindelse med dette kan der i sjældne tilfælde opstå små blødninger, som kan give “et blåt mærke”. Endvidere er der risiko for infektion, men vi har taget mere end 1000 af disse prøver, og endnu ikke set ét tilfælde, så risikoen må siges at være minimal. Der vil også blive foretaget skanninger til bestemmelse af knoglemasse, og ved disse undersøgelser benyttes røntgenstråler. I alt eksponeres man for ca. 3,072 mSv. Til sammenligning giver en flyvetur fra Danmark til Australien t/r 1,0 mSv og den baggrundsstråling vi alle udsættes for i Danmark per år er gennemsnitligt 3 mSv. Man kan teoretisk beregne at den stråledosis der benyttes i forsøget svarer til, at ens risiko for at dø af kræft øges fra 25 % til 25,015%.
Der kan være risici ved forsøget, som vi endnu ikke kender. Vi beder dig derfor om at fortælle, hvis du oplever problemer med dit helbred, mens forsøget står på. Hvis vi opdager bivirkninger, som vi ikke allerede har fortalt dig om, vil du naturligvis blive orienteret med det samme, og du vil skulle tage stilling til, om du ønsker at fortsætte i forsøget.

Oplysninger om økonomiske forhold

Undersøgelsen er iværksat af forskere på medicinsk endokrinologisk afdeling MEA, Århus Sygehus. Projektet er støttet af Statens Strategiske Forskningsråd ved en bevilling på godt 19 mill kr. Dette beløb anvendes til aflønning af 6 PhD-studerende, en halvtids laborant, samt dækning af udgifter til analyser og materialer. Bevillingen administreres af regnskabsafdelingen Klinisk Institut, Århus Universitet. Desuden har Toyota-Fonden, Elvira og Rasmus Riisfort almenvelgørende Fond, og Aase og Ejnar Danielsens Fond støttet projektet med i alt 830.000 kr., som er brugt til indkøb af et real-time PCR-apparat, der benyttes til måling af gen-ekspressionerne i de mange vævsprøver.

Resveratrol- samt placebokapsler leveres uden beregning af det private Firma Fluxome. Fluxome producerer kosttilskud inklusiv resveratrol, og firmaet er partner i det konsortium der er dannet i forbindelse med bevillingen fra Statens Strategiske Forskningsråd. Der er hverken økonomisk eller anden tilknytning mellem Fluxome og forskere som deltager i dette kliniske projekt.


Adgang til forsøgsresultater
Alle resultater fra forsøget vil blive offentliggjorte i videnskabelige tidsskrifter. Derefter vil vi i dagspressen og andre medier forsøge at fremkomme med en samlet konklusion på om resveratrol har positive virkninger i forebyggelsen af følgesygdomme til overvægt. Forsøget afsluttes når alle forsøgspersonerne har gennemført fire måneders behandling, derefter skal data gøres op, og de mange målinger på vævsprøver, blod og urin skal gennemføres. De endelige resultater ventes derfor først klar om 2-3 år.

Vi håber, at du med denne information har fået tilstrækkeligt indblik i, hvad det vil sige at deltage i forsøget, og at du føler dig rustet til at tage beslutningen om din eventuelle deltagelse.

Hvis du vil vide mere om forsøget, er du meget velkommen til at kontakte de forsøgsansvarlige læger.

Du kan tilmelde dig HER, vi vil derefter kontakte dig og aftale det videre forløb

Med venlig hilsen

Forsøgsansvarlige læger (kontaktpersoner):

Læge, Thomas Nordstrøm Kjær

Medicinsk Endokrinologisk Afd. MEA

Århus Universitetshospital

Tage Hansensgade

Tlf: 78467683

 

Læge, Marie Juul Ørnstrup

Medicinsk Endokrinologisk Afd. MEA

Århus Universitetshospital

Tage Hansensgade

Tlf: 78467683

 

Lektor, overlæge, dr. med., ph.d. Steen Bønløkke Pedersen

Medicinsk Endokrinologisk Afd. MEA

Århus Universitetshospital

Tage Hansensgade

Tlf: 78467736

 

Er beskrevet på Clinical Trials her:

Senest opdateret: Søndag, 11. marts 2020 07:08  

Nyheder

Resveratrol studier gennemført

Studie 3 om resveratrol effekter på fedtlever har nu afsluttet sidste forsøgsperson. Således er alle studierne 1-4 nu succesfuldt gennemført. Den første artikel omkring effekter på knoglevæv er lige på trapperne, og de øvrige er under udarbejdelse.

 
Studie omkring overvægtsoperationer lukker

Desvære har vi ikke kunnet finde tilstrækkelig med frivillige som skulle opereres pga af overvægt. Derfor kan vi simpelthen ikke nå at gennemføre studiet, hvor vi ønskede at undersøge effekten af Resveratrol hos personer der skulle opereres pga deres overvægt. Studiet lukker derfor nu.

Vi er stadig på udkig efter frivillige som har fedtlever sygdom, for at undersøge om Resveretrol har betydning her. 

 
Nyt studie i forbindelse med fedmeoperationer

Endnu et resveratrol studie er søsat. Studie 4b undersøger fedtomsætning, særligt i leveren, i forbindelse med fedmeoperationer - og effekten af resveratrolbehandling forud for operationen. Er du kvinde og indstillet til fedmeoperation, og er du interesseret i dette studie kan du kontakte Forsøgsansvarlig læge  Marianne Kjær Poulsen på  eller tlf: 28 72 19 03. 

 
Studie 4 lukker også snart for inklusion

Studie 4 mangler kun 1 forsøgsperson mere inden der lukkes for inklusion. Hovedparten af deltagerene er allerede afsluttet. Hvis du ønsker at deltage i Studie 4 eller Studie 3 kan du tilmelde dig her.

 
Sidste forsøgsperson i studie 1 er afsluttet

Forsøgsperson nr 76, og dermed sidste i Studie 1, er netop afsluttet. Efter sommerferien starter det store arbejde med analysering af data (scanninger, blodprøver og vævsprøver). Vi ser frem til at få svar på vores spørgsmål omkring hvorledes resveratrol påvirker overvægtige mænds fedt-, muskel- og knogle- væv og omsætningen heraf. Og vi vil varmt takke alle vores forsøgspersoner for deltagelsen! 

 
RSV modvirker betændelse i fedtvæv pga lavt iltindhold

Vi har netop publiseret et nyt studie der underbygger vores ide, at resveratrol har gavnlige effekter i fedtvævet. I det nye studie har vi dyrket fedtvæv fra mennesker ved et lavt iltindhold (for at efterligne det lave iltmængde der er i fedtvæv hos overvægtige). Når fedtvævet dyrkes under disse forhold reagerer det ved at blive lidt inflammeret, og denne inflammation kunne fuldstændig hæmmes ved påvirkning med resveratrol. Artiklen kan læses HER

Disse fund underbygger således meget fint de tanker der er om virkningen af resveratrol i forbindelse med disse livsstilssygdomme.